Nurettin Yeltekin


HADİS YORUMLARI

“İnsanlara Merhamet Göstermeyen Kimseye Allah Da Merhamet Etmez” Hadisi


Cerîr İbni Abdullah  Radıyallahu Anh’den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.”

Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 16, Zühd 48

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Bu hadis, öncekilerden daha şümullü olup, bütün insan cinsini içine alır. Yani, mü’min olsun, kâfir olsun bütün insanlara karşı adil olmak ve merhamet hissi içinde davranmak, dinimizin temel prensipleri arasında yer alır. Çünkü insan, Allah Teâlâ’nın en mükemmel ve en üstün yarattığı varlıktır. Allah’a iman etmekle yücelir, küfürde kalmakla kıymetini kaybeder. Ama yine de insanca muamele görmesi gerekir. İşte bu insanca muamele, Müslüman’da var olan merhamet ve şefkat duygusuyla sağlanır. Müslüman, hiç kimseye karşı kin, nefret ve düşmanlık duygularıyla dolu olmaz. Herkese karşı adil olur ve haksızlıktan uzak durur. Onu bu davranışa sevk eden imanı ve bu imanın kendisine kazandırdığı değerlerdir. İslâm’ın evrensel mesajını, insanlığa ulaştırırken en başta gelen vasfımız bu üstün değerlere sahip oluşumuzdur. Rahmet veya merhamet kelimesinin ifade ettiği mâna, bütün canlıları kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Bunun gereğini yerine getirmeyerek, insanlara merhametli davranmayanlara, Allah da kıyamet gününde, merhamete en çok ihtiyaç duyulan günde merhamet etmeyecektir. O halde, bu hadis bizi âlemşümul bir merhamete teşvik etmektedir.

Hadisten Çıkarmamız Gereken Dersler

İnsanlara merhametli davranmak, Müslümanlığın temel prensiplerindendir.

Allah, müslümanları merhametli olmaya teşvik eder.

Dünyada, insanlara merhametli davranmayanlara, Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir.

Merhametten yoksun bir insan, insanlık değerlerini yitirmiş insan demektir.

Merhamet sadece insanlara değil, tüm canlılara karşı olmalıdır.

Merhamet insanlığın ortak değerlerindendir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları